Formularz zgłoszenia potencjalnych projektów do wsparcia w ramach Funduszu InvestEU

 • Szanowni Państwo, Program InvestEU to nowy instrument inwestycyjny UE, który ma być zasadniczo następcą Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. planu Junckera), w tym Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Więcej informacji nt. Planu.

  Program ma zacząć działać z dniem 1 stycznia 2021 roku. Podobnie jak EFIS, ma on na celu uzupełnienie luki inwestycyjnej i poprawę poziomu inwestycji dzięki zapewnieniu gwarancji UE na akcję kredytową prowadzoną przez EBI, krajowe banki rozwoju (w Polsce – BGK) oraz inne instytucje finansowe. Zapewnienie gwarancji UE ma zmobilizować przede wszystkim prywatne, ale również publiczne, środki na inwestycje o strategicznym znaczeniu dla gospodarki UE. Konstrukcja instrumentu ma pozwalać na łączenie tego źródła finansowania z innymi źródłami (np. dotacjami w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych).

  Głównym elementem Programu jest Fundusz InvestEU, wzorowany na EFIS, który pozwoli to na wygenerowanie inwestycji o wartości ok. 1 bln EUR.

  Zasady wsparcia z Funduszu InvestEU

  • Fundusz InvestEU nie będzie instrumentem bezzwrotnym (dotacją). Wsparcie przyjmie postać instrumentu zwrotnego, np. pożyczki, gwarancje i in. (wykup długoterminowych obligacji).
  • Ma wspierać inwestycje o podwyższonym profilu ryzyka, które nie mogłyby liczyć na finansowanie zwrotne od instytucji finansowych.
  • Wsparcie ma być dystrybuowane przez Grupę EBI (75% gwarancji UE) oraz krajowe banki rozwojowe (25% gwarancji UE). O możliwość dystrybucji części z ww. 25% ubiega się BGK.
  • Wsparcie z Funduszu ma mobilizować prywatne (przede wszystkim), ale również publiczne środki na inwestycje o strategicznym znaczeniu dla gospodarki UE.
  • Co do zasady, wsparcie nie będzie stanowiło pomocy publicznej.

  Projekty mogące ubiegać się o wsparcie z Funduszu InvestEU

  Inwestycje do wsparcia muszą wpisywać się co najmniej 1 z 5 segmentów:

  1. Zrównoważona infrastruktura - przykłady wspieranych sektorów:
   • Transport
   • Energetyka
   • Łączność cyfrowa
   • Odpady
  2. Badania naukowe, innowacje i cyfryzacja - przykłady wspieranych działań:
   • Transfer wyników badań naukowych
   • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
   • Wspieranie rozwoju działalności innowacyjnych przedsiębiorstw
  3. MŚP
   • Preferencyjne finansowanie zwrotne dla MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji
  4. Inwestycje społeczne i umiejętności - przykłady wspieranych działań:
   • Kształcenie, szkolenia
   • Infrastruktura społeczna
   • Innowacje społeczne
   • Opieka zdrowotna i opieka długoterminowa
  5. Europejskie inwestycje strategiczne

   Wsparcie dla podmiotów, których działalność ma strategiczne znaczenie dla UE na działania w m.in. następujących obszarach:
   • Służba zdrowia, w tym produkcja leków
   • Infrastruktura o szczególnym znaczeniu (fizyczna, jak i cyfrowa)
   • Szczególnie ważne innowacje,
   • Obiekty przeznaczone do masowej produkcji w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych


  Zwracamy się z prośbą o wypełnienie formularza dotyczącego m.in. Państwa potrzeb inwestycyjnych, zarówno krótko, jak i długoterminowych. Zależy nam na poznaniu Państwa zamierzeń inwestycyjnych, nawet jeśli ich zakres oraz koszty są jeszcze na bardzo wstępnym etapie planowania (wówczas prosimy o podanie danych szacunkowych). W wyniku zebranych odpowiedzi możliwe będzie udzielenie wsparcia doradczego MFiPR celem uzyskania finansowania w ramach Funduszu InvestEU.

  Ankieta składa się z 13 pytań otwartych oraz zamkniętych. Wysłanie ankiety jest możliwe jedynie po udzieleniu odpowiedzi na każde pytanie. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu poprzez skrzynkę elektroniczną: e-mail: investeu@mfipr.gov.pl

 • Dane podstawowe

 • 1. Nazwa podmiotu/spółki (w przypadku spółki również nazwa grupy kapitałowej, do której należy spółka) *

 • 2. Osoba do kontaktu w sprawie projektu

 • 3. Sektor, w którym działa podmiot/spółka *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Potrzeby inwestycyjne

 • 4. Tytuł i cel inwestycji *

 • 5. Szacunkowe całkowite koszty inwestycyjne (mln zł) *

 • 6. Montaż finansowy ze wskazaniem źródeł finansowania *

 • 7. Okres realizacji *

 • Możliwość Finansowania projektu z Funduszu InvestEU

 • 8. Czy rozważają Państwo finansowanie projektu z Funduszu InvestEU? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Czy podjęli już Państwo działania w celu przyszłej aplikacji o środki z Funduszu InvestEU (np. robocza konsultacja z BGK lub EBI)? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Jak oceniają Państwo swoją wiedzę nt. Funduszu InvestEU (w skali od 1 do 5)? *

 • 11. Czy byliby Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu informacyjnym nt. Funduszu InvestEU zorganizowanym przez MFiPR? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Dodatkowe informacje

 • 12. Czy starali się Państwo o wsparcie w ramach EFIS? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Czy napotkali Państwo jakiekolwiek problemy/ograniczenia w aplikowaniu o środki z EFIS? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Prośba o wskazanie ewentualnych dodatkowych informacji/pytań

Ładowanie
Ładowanie...